Botilbuddet Rosenfeldthusene

Pårørenderåd

Forretningsorden

1. Der foretages, hvert år på et pårørendemøde, valg af medlemmer til Pårørenderådet.
    Pårørenderådet består af mindst 3 medlemmer.
    Hvert medlem er valgt for 2 år ad gangen.
    Medlemmerne fratræder/genvælges på skift.

2. Ved første Pårørenderådsmøde efter valget, udpeger medlemmerne en formand af sin midte.

3. Der afholdes mindst 4 Pårørenderådsmøder om året.

4. Der skal afholdes møde, hvis formand og/eller forstander/stedfortræder finder, at der foreligger sager, som Pårørenderådet bør tage stilling til, eller underrettes om.

5. Punkter til dagsorden skal være formanden i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse. Det vil fremgå af mødereferater hvornår kommende møde afholdes.

6. Der udarbejdes en dagsorden til hvert møde. Dagsordenen forfattes af formand og forstander/stedfortræder i fællesskab.

7. Dagsordenen skal indeholde:
    a) Underretning fra formand og Rosenfeldthusenes ledelse
    b) Daglig drift og økonomi
    c) Dagsordenen udsendes til Pårørenderådets medlemmer, senest 1 uge før mødets afholdelse

8. Rosenfeldthusene stiller mødelokale til rådighed og sørger for forplejning.

9. Der deltager 1 medarbejder fra Rosenfeldthusene og forstander/stedfortræder, som tager referat.
Dagsorden og referat fra sidst afholdte møde, udsendes til samtlige pårørende senest 14 dage efter mødets afholdelse

Referaterne samles i et ringbind, som erstatter protokol, samt ligges på som en nyhed her på siden